Haridwar Ashram and Ghats - The Palm Bliss Resort

10 Best Ashrams in Haridwar

Card image cap

Prem Nagar Ashram

 • Daily bhajan kirtan
 • Free medical check-up
 • Vedic and Sanskrit studies
 • Community marriages

Shri Jairam Ashram

 • Ganga aarti at the ghat
 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation
 • Free medical check-up
Card image cap
Card image cap

Parmarth Ashram

 • Temple aarti
 • Ganga aarti
 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation

Pawan Dham Ashram

 • Temple aarti
 • Ganga aarti
 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation
Card image cap
Card image cap

Vasudev Ashram

 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation
 • Spiritual training camps

Shantikunj Ashram

 • Yoga and meditation
 • Recreational activities
 • Moral values training camps
 • Spiritual camps and classes
Card image cap
Card image cap

Ma Anandamayi Ashram

 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation
 • Ma Anandamayee Satsang
 • Moral and spiritual training camps

Sapt Rishi Ashram

 • Ganga aarti
 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation
Card image cap
Card image cap

Shri Kutchi Lal Rameshwar Ashram

 • Havan
 • Yagya
 • Bhajan and kirtan
 • Yoga and meditation
 • Gurukul education
 • Diwali Mahotsav

Shri Chetan Jyoti Ashram

 • Langar sewa
 • Temple aarti
 • Bhajan and kirtan
 • Free medical checkup
Card image cap
Card image cap

Ghats in Haridwar

 • Brahma Kund / Har ki Pauri
 • Vishnu Ghat
 • Ramghat
 • Chandi Ghat
 • Kusha Ghat/Kushavarta Ghat
 • Subhash Ghat
 • Asthi Parvah Ghat
 • VIP Ghat

Plan early and get great prices on Holiday Packages,
You will not Regret it!